ဥာဏ္သမား

လိပ္ျပာ၏ရန္၊ ပိတုန္းလွန္လည္း

ပန္းမာလ္တို႔တြက္ မဟုတ္ခဲ႔။

က်ားအႏၲရာယ္၊ မုဆိုးကယ္လည္း

သားငယ္တို႔တြက္ မဟုတ္ခဲ႔။

ပိတုန္း လိပ္ျပာ၊ လွည္႔ကြက္ရွာျပီ

ပန္းမာလာတို႔ ညီညြတ္ၾက။

မုဆိုးနွင္႔ က်ား၊ ဥာဏ္ကစားျပီ

သားငယ္တို႔လည္း ညီညြတ္ၾက။


(ဆရာၾကီး) တင္မိုး

-ေလွတစင္းႏွင္႔သီခ်င္းသည္ (တတိယအၾကိမ္ ၁၉၇၂) သန္းေဌးစာေပ၊ရန္ကုန္ျမိဳ႔